Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - TERYT

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - TERYT
Średnia 4.08/5 na podstawie 26 opinii.

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju inaczej nazywany jest rejestrem terytorialnym albo systemem TERYT. Wskazuje on oznaczenia kodowe dotyczące nieruchomości, ich położenia, a w zasadzie podziału terytorialnego, stosowane w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Czym jest TERYT

TERYT to skrócona nazwa Krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. Jest to system informatyczny, stanowiący jawny rejestr publiczny. Zawiera on dane o nieruchomościach, które pozwalają mu na stworzenie jednolitego dla całego kraju systemu kodowego oznaczeń podziału terytorialnego. TERYT wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Podstawa prawna funkcjonowania systemu TERYT

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju funkcjonuje w oparciu o następujące regulacje:

 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 47 – 49a ustawy);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie TERYT

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady prowadzenia, stosowania i udostępniania rejestru terytorialnego.

Obowiązki organów w związku z funkcjonowaniem TERYT

Liczba organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują nad tworzeniem, aktualizowaniem i poprawnym funkcjonowaniem systemu TERYT jest imponująca. Wszelkie zadania tych organów i jednostek zostały wskazane w .Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

 • przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,
 • opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,
 • prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego,
 • prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,
 • analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
 • współdziałanie z Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,
 • nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,
 • współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,
 • udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ściśle współpracuje z różnego rodzaju jednostkami i organami, przede wszystkim z samym urzędem statystycznym. Do zadań urzędów statystycznych należy:

 • prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, a w szczególności:
 • kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,
 • aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale terytorialnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,
 • aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,
 • analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,
 • sporządzanie, wspólnie z gminami, załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych - zestawień danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,
 • udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, a w szczególności:

 • zapewnia przekazywanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji o ustaleniu bądź zmianie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 • udostępnia informacje o liczbie ludności z systemu ewidencji ludności PESEL w układzie mieszkań dla jednostek podziału terytorialnego.

Z kolei gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym:

 • sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
 • informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
 • informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
 • kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.

Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.

 • organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym:
 • sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po każdym kwartale;
 • kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału terytorialnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową,
 • powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

W powiatach, w których ewidencja gruntów i budynków nie zawiera odpowiednich danych lub nie została zmodernizowana, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przekazują urzędom statystycznym elektroniczne wykazy sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego.

Główny Geodeta Kraju udostępnia Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dane objęte prowadzonym państwowym rejestrem granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych województw.

Z kolei marszałek województwa udostępnia urzędowi statystycznemu dane z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

Jakie systemy obejmuje TERYT

Rejestr terytorialny obejmuje systemy:

 • identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego;
 • identyfikatorów i nazw miejscowości
 • rejonów statystycznych i obwodów spisowych;
 • identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.

Przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w tych systemach dokonuje się na podstawie danych przestrzennych udostępnianych z rejestrów publicznych:

 • ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
 • państwowego rejestru nazw geograficznych;
 • ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu.

Rejestr terytorialny TERYT stanowi część składową zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach ZSIN. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach można określić jako zespół rozwiązań prawno-organizacyjnych, który gromadzi dane dotyczące nieruchomości dostępne w różnych rejestrach publicznych. Jest to pewnego rodzaju centralny rejestr, który gromadzi informacje dotyczące nieruchomości, znajdujące się w innych rejestrach publicznych. ZSIN integruje te dane w jeden system i pozwala w szczególności na gromadzenie ogólnych danych państwowych, dotyczących nie tylko samych nieruchomości, ale również właścicieli nieruchomości, prowadzenie statystyk, dokonywanie weryfikacji tych danych oraz ich analizy.

Oznaczenia kodowe przyjęte w TERYT

Co istotne, urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do stosowania oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym. Oznacza to, że w stosowane w całym kraju oznaczenia kodowe mają swoje źródło właśnie w systemie TERYT.

Jawność rejestru terytorialnego

Stosowanie do art. 48 ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - rejestr terytorialny jest jawny.

Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie następujące dane wskazanym organom - w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów lub instytucji:

 • organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, okresowo wykazy podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem;
 • organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, równorzędnym organom, jednostkom i instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, oraz Komisji Europejskiej na ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów,
 • Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem.

Udostępnianie danych z TERYT

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i urzędy statystyczne udostępniają dane z rejestru terytorialnego w formie odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe albo wyciągów ze zbiorów informatycznych:

 • systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,
 • systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,
 • systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
 • systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
 • centralnego katalogu ulic.

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego rozpisano konkretne oznaczenia - identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju. Przykładowo województwo dolnośląskie otrzymało oznaczenie 02.

Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej i są zobowiązane do wprowadzania zmian po każdorazowej aktualizacji w rejestrze terytorialnym.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin