Blog

Podatek katastralny

Aktualnie w Polsce podatek katastralny nie występuje, ustępuje bowiem miejsca podatkowi od nieruchomości. Natomiast ten rodzaj podatku od wart...

Nabywanie nieruchomości od podmiotów publicznych

Nieruchomości mogą być nabywane nie tylko od właścicieli prywatnych, czyli osób fizycznych i prywatnych osób prawnych. Coraz większym zainteresowaniem...

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju - TERYT

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju inaczej nazywany jest rejestrem terytorialnym albo systemem TERYT. Wskazuje on oznaczenia kodow...

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach w skrócie określany jest jako ZSIN. Jest to zespół rozwiązań prawno-organizacyjnych, który gromadzi ...

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja gruntów i budynków to jeden z największych rejestrów publicznych w kraju. Warto wiedzieć, jakie dane zawiera, skąd je pozyskuje oraz komu mo...

Zakaz zbywania nieruchomości

Ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości jest jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń wierzyciela. Zakaz można ustanowić na drodze postępowania s...

Czym jest nieruchomość gruntowa

Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste. Warto wiedzieć,...

Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to tak zwane ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego wła...

Wycinka drzew - jakie warunki trzeba spełnić

Drzewa w Polsce co do zasady mogą być wycinane po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, które warto poznać....

Jak wykreślić służebność z księgi wieczystej

Dla wykreślenia służebności z księgi wieczystej konieczne jest co do zasady zaistnienie określonych przesłanek wskazanych w ustawie z 23.04.1964 Kodek...

Służebność mieszkania

Służebność mieszkania to jedna ze służebności osobistych. Jest to jedno z ograniczonych praw rzeczowych, obok użytkowania, zastawu, spółdzielczego wła...

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej to służebność gruntowa, która ma zapewnić dostęp do drogi publicznej nieruchomości, dla nieruchomości, która takiego dostę...

Hipoteka i jej rodzaje

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości. Występuje obok innych ograniczonych praw rzeczowych takich jak użytkowanie, służebność, ...

Jak sprawdzić, czy w danym mieszkaniu jest ktoś zameldowany

Zdarza się, że podczas transakcji sprzedaży nieruchomości druga strona transakcji oczekuje informacji o tym, kto jest zameldowany w kupowanym mieszkan...

Wywłaszczenie nieruchomości – co i kiedy może być wywłaszczone

Wywłaszczenie nieruchomości jest wyjątkową instytucją prawną. Pozwala ono, w ściśle określonych sytuacjach, pozbawić właściciela nieruchomości prawa w...

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to jedna z form zabezpieczenia wierzytelności. Ukształtowane zostało głównie przez praktykę i stanowi ciekawe rozwią...

Co oznacza zasiedzenie nieruchomości

Można nie być właścicielem nieruchomości, ale z niej korzystać i stać się następnie właścicielem bez zawierania umowy sprzedaży, umowy darowizny, czy ...

Jak sprawdzić, czy nieruchomość jest zadłużona

Przed nabyciem nieruchomości warto sprawdzić, jaki jest jej stan prawny. Jednym z istotnych elementów, którym należy przyjrzeć się przed podjęciem dec...

Co to jest odwrócona hipoteka

Odwrócony kredyt hipoteczny zwany potocznie odwróconą hipoteką ustanawiany jest w drodze umowy banku z kredytobiorcą. Pozwala na pozyskanie środków fi...

Co to jest depozyt notarialny

Depozyt notarialny to mało znany sposób zabezpieczenia środków pieniężnych. Jest to narzędzie, z którego może skorzystać notariusz, a które może okaza...

Operat szacunkowy nieruchomości – czym jest i kiedy jest potrzebny

Operat szacunkowy jest narzędziem prawnym, które stwarza wiele ułatwień związanych z obrotem nieruchomościami, ale także w innych obszarach, takich ja...

Jak rozwiązać spór o granice działki

Zarówno w przeszłości jak i dziś zdarza się, że właściciele sąsiadujących działek mają wątpliwości co do prawidłowego przebiegu ich granicy. Sytuacja ...

Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów

Ewidencja gruntów i budynków zawiera dane dotyczące wszystkich nieruchomości. W pewnych sytuacjach prawnych niezbędne może okazać się uzyskanie wypisu...

Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną

Niekiedy nabywcy nieruchomości decydują się na zakup działki rolnej z uwagi na dużo niższą cenę niż ta przewidziana dla działek budowlanych. Należy pa...

Skarga pauliańska

Zdarza się, że dłużnik próbuje ukryć swój majątek przed wierzycielem. Czasem w tym celu wyzbywa się składnika swojego majątku o znacznej warto...

Podstawy nabycia nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości to podstawowy i najczęściej spotykany w obrocie gospodarczym sposób nabycia nieruchomości. Jest to umowa, czyli czynność...

Kto i kiedy może uzyskać dane z ewidencji gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków (inaczej kataster nieruchomości) to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w spos...

Nieaktualny właściciel w treści księgi wieczystej

Dział drugi księgi wieczystej zawiera informacje dotyczące właściciela nieruchomości. Dane te powinny być aktualizowane każdorazowo przy zmianie przez...

Jak pozbyć się „starej” hipoteki z księgi wieczystej

W każdej księdze wieczystej wyróżniony został osobny dział IV zatytułowany hipoteka. To właśnie w nim znaleźć można informacje, czy dana nieruchomość ...

Koszty czynności notarialnych przy sprzedaży nieruchomości

Wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych to taksa notarialna. Jest to jedna ze składowych ogólnej opłaty, którą strona c...

Koszty czynności notarialnych przy podziale działki

Wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych to taksa notarialna. Jest to jedna ze składowych ogólnej opłaty, którą strona c...

W jaki sposób rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomości

Szacowaniem nieruchomości, a więc określaniem ich wartość, zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba, która posiada stosowne uprawnienia i jes...

Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która zajmuje się szacowaniem nieruchomości, a więc określaniem ich wartość oraz posiada do tego stosowne up...

Co należy zrobić, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej

Co do zasady, dla każdej nieruchomości powinna być prowadzona księga wieczysta. Zdarza się jednak, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej....

Koszty czynności notarialnych

Wynagrodzenie należne notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych to taksa notarialna. Jest to jedna ze składowych ogólnej opłaty, którą strona c...

Identyfikator działki - co to jest i skąd go wziąć?

Co to jest identyfikator działki? Każda działka w Polsce ma swój unikalny identyfikator. Jest on używany i nadawany przez organ nadzorujący w celu pr...

Cyfra kontrolna księgi wieczystej - co to jest i jak ją ustalić?

Jak wyszukać księgę wieczystą? Aby skorzystać z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jesteśmy proszeni o ...

Rejestr Cen Nieruchomości – czym jest i jak z niego skorzystać?

Zapewne niewiele osób ma świadomość, że w polskim porządku prawnym istnieje taki zbiór danych, jak rejestr cen nieruchomości nazywany również rejestre...

Jak ustalić właściciela nieruchomości? - Poznaj różne sposoby

Istnieje wiele powodów dla których możemy chcieć poznać właściciela nieruchomości. Najbardziej prozaicznym jest oczywiście ciekawość, ale najczęściej ...

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece – tekst jednolity ogłoszony dnia 18 sierpnia 2022

Dnia 18 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1728) opublikowane zostało obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 6 lipca 1...

Czy każda nieruchomość ma założoną księgę wieczystą

Każda nieruchomość powinna mieć założoną księgę wieczystą, bowiem prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, a co za tym idzie mię...

Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych i w jakim zakresie

Każda osoba fizyczna, która dysponuje numerem księgi wieczystej może przeglądać jej treść w systemie teleinformatycznym w Internecie pod adresem www.e...

Wykonywanie zawodu notariusza

Osoby wykonujące zawód notariusza zostają powołane na to stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, ...

Odpisy, wyciągi i zaświadczenia z ksiąg wieczystych

Odpis z księgi wieczystej jest często wykorzystywany w obrocie nieruchomościami i niezbędny na przykład przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości....

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Zgodnie z art. 5 ustawy z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (dalej jako u.k.w.h.) w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomośc...

Wgląd do akt księgi wieczystej oraz Elektroniczne Księgi Wieczyste

Zgodnie z art. 28 ustawy z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (dalej jako u.k.w.h.) przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księg...

Wzmianka w księdze wieczystej

Wzmianka jest elementem księgi wieczystej o doniosłym znaczeniu w praktyce obrotu nieruchomościami. Najogólniej rzecz ujmując, wzmianka to informacja ...

Budowa Księgi Wieczystej

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Są one jawne, co oznacza, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością w...

Zarządca nieruchomości wybrany przez dewelopera

Kupując mieszkanie deweloperskie, często jesteśmy skazani na zarządcę nieruchomości wybranego przez dewelopera. Zazwyczaj jest to firma, z która dewel...

Rozliczenie domu w kosztach firmy

W lipcu 2020 roku pojawiła się Indywidualna Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotycząca indywidualnej stawki amortyzacji budynku....

Odrolnienie działki

Postępujący wzrost cen działek budowlanych sprawia, że zaczynamy szukać tańszej alternatywy. Już sama budowa domu jest znacznym wydatkiem, dlatego cor...

Jak znaleź́ć nieruchomość w okazyjnej cenie

W ostatnich czasach ceny nieruchomości skaczą w górę z miesiąca na miesiąc. Jak znaleźć nieruchomość, która będzie atrakcyjna pod względem ceny, skoro...

Jak wybudować dom na działce rolnej

Wraz ze wzrostem cen działek budowlanych, coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem działki rolnej. Stają się atrakcyjne, nie tylko przez cenę, ale...

Jak rozliczyć dochód z wynajmu nieruchomości w Polsce pracując w UK

Wszyscy Polacy mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii, którzy wynajmują swoje nieruchomości w Polsce, muszą rozliczyć się z podatku. Od 1 styczni...

Flipy inwestycyjne

Początkujący flipper, zwłaszcza zaczynając swoją przygodę z tego typu inwestycją, może natrafić na wiele problemów. Począwszy od finansowania zakupu, ...

Co możesz załatwić u notariusza

W kancelarii notarialnej przeprowadza się wiele czynności notarialnych. A sam urząd notariusza, daje rękojmię wiary publicznej, a takż...

Podział cywilny nieruchomości

Do podziału cywilnego nieruchomości najczęściej dochodzi w sytuacji, w której nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela. Przykładem takiej s...

Mieszkanie od syndyka

Rynek nieruchomości obecnie pozwala na szeroki wybór źródła z którego zdecydujemy się na zakup mieszkania. Może to być nieruchomość wprost od dewelope...

List mazalny

Każdy z dłużników hipotecznych przez lata wyczekuje momentu, w którym będzie mógł wywiązać się ze zobowiązania finansowego wobec banku i wykreślić hip...

Jak zakończyć umowę dożywocia

Umowa dożywocia jest to to rodzaj umowy, która nakłada na jedną ze stron – właściciela nieruchomości, którym jest zazwyczaj osoba starsza, obowiązek p...

Dostęp do księgi wieczystej kiedyś i dziś

Dostęp do księgi wieczystej w obecnych czasach jest niezwykle łatwy. Jest ona bowiem w formie elektronicznej bazy danych, do której każdy z nas może m...

Czym jest umowa dożywocia

Umowa dożywocia łączy strony, w których jedna zobowiązuje się do dożywotniego pełnienia opieki nad obecnym właścicielem nieruchomości, a druga w zamia...

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Kiedy uda nam się wreszcie uregulować zobowiązanie wobec banku w postaci kredytu hipotecznego uzyskujemy zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi ...

Różnice między najmem i dzierżawą

Najem i dzierżawa są to dwa bliskoznaczne pojęcia, które bardzo często są znaczeniowo mylone i błędnie utożsamiane ze sobą. Z definicji najem polega n...

Przeniesienie hipoteki między nieruchomościami

Jak powszechnie wiadomo zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego wiąże nas na kilkanaście, a zwykle nawet na kilkadziesiąt lat. Mimo stabilnej sytu...

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r. niosła ze sobą znaczące zmiany dla użytkowników wieczystych. Miała ona bowiem na celu przekształ...

Prawo dożywocia

Prawo dożywocia dotyczy gałęzi prawa związanej z nieruchomościami i uregulowane jest w kodeksie cywilnym. Jest to prawo niezbywalne i niedziedziczne. ...

Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego - o czym warto wiedzieć

Jak wszyscy wiemy, aby rozpocząć roboty budowlane musimy uzyskać stosowne pozwolenie. W jednym przypadku należy złożyć stosowny wniosek, w innym wysta...

Użytkowanie wieczyste - czym się różni od własności

Rzecz jasna własność jest największym prawem jakim możemy dysponować jeżeli chodzi o nieruchomość. Jest jednak możliwość, aby uzyskać wiele uprawnień,...

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Podatnicy wykonujący usługi budowlane często decydują się na rozliczenie z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak ka...

Skarga wierzyciela na czynności komornika

Z reguły skarga na czynności komornika składana jest przez dłużnika. Niewielu jednak wie, że z taką skarga wystąpić może również wierzyciel. Podstawą ...

Poręczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Poręczenie na zabezpieczenie wierzytelności jest jedną z form prawnych zabezpieczenia wierzytelności. Forma ta zyskała dużą popularność i jest powszec...

Księgi wieczyste po numerze działki - jak znaleźć

Numer księgi wieczystej dla dowolnej działki można ustalić na dwa sposoby: 1. Wpisując identyfikator działki lub nazwę miejscowości i numer działki na...

Księgi wieczyste bez tabu - krótki przewodnik jak je czytać i gdzie je znaleźć

Weryfikacja księgi wieczystej jest pierwszym i podstawowym krokiem, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości. Księga wieczysta jest to ogólnodostęp...

Księga wieczysta - najważniejszy dokument nieruchomości

Kiedy planujemy zakup nieruchomości, zwłaszcza po okazyjnej cenie w pierwszej kolejności należy dokładnie sprawdzić jej księgę wieczystą. Jest to bowi...

Jak sprawdzić właściciela mieszkania?

Istnieje wiele powodów dla których chcemy sprawdzić kto jest właścicielem danego mieszkania. Zazwyczaj jest to chęć kupna i np. pominięcia pośrednika ...

Jak sprawdzić księgę wieczystą przed kupnem nieruchomości

Dostęp do informacji znajdujących się w księdze wieczystej możemy znaleźć zarówno w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i w formie...

Hipoteka przymusowa czyli jak skutecznie odzyskać dług

Zdarza się sytuacja, w której w toku egzekucji okazuje się, że dłużnik nie ma odpowiednio wysokiego majątku, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Moż...

Hipoteka przymusowa - jak ustanowić

Hipoteka przymusowa jest to ograniczone prawo rzeczowe, będące jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Warto pamiętać, że sam fakt posiadani...

Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin