Podatek katastralny

Podatek katastralny
艢rednia 3.75/5 na podstawie 16 opinii.

Aktualnie w Polsce podatek katastralny nie wyst臋puje, ust臋puje bowiem miejsca podatkowi od nieruchomo艣ci. Natomiast ten rodzaj podatku od warto艣ci nieruchomo艣ci wyst臋puje w niekt贸rych innych pa艅stwach, w tym europejskich, i nie jest wykluczone, 偶e w przysz艂o艣ci pojawi si臋 r贸wnie偶 w Polsce.

Czym jest podatek katastralny

Podatek katastralny to tzw. podatek od warto艣ci nieruchomo艣ci. Jest to op艂ata, danina publicznoprawna, kt贸ra jest zale偶na od warto艣ci nieruchomo艣ci i zazwyczaj osi膮ga wysoko艣膰 1-2% warto艣ci nieruchomo艣ci. Oznacza to, 偶e jest to podatek proporcjonalny. P艂aci si臋 go zazwyczaj raz w roku, ale niekiedy jest r贸wnie偶 rozk艂adany na raty na przyk艂ad kwartalne.

Podatek od nieruchomo艣ci

W Polsce kwesti臋 podatk贸w nale偶nych od nieruchomo艣ci reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i op艂atach lokalnych. Danin膮 publiczn膮 nale偶n膮 od nieruchomo艣ci w Polsce jest podatek od nieruchomo艣ci.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo艣ci podlegaj膮 nast臋puj膮ce nieruchomo艣ci lub obiekty budowlane:

 • grunty;
 • budynki lub ich cz臋艣ci;
 • budowle lub ich cz臋艣ci zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo艣ci nie podlegaj膮 u偶ytki rolne lub lasy, z wyj膮tkiem zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo艣ci nie podlegaj膮 r贸wnie偶 w szczeg贸lno艣ci: pod warunkiem wzajemno艣ci - nieruchomo艣ci b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 pa艅stw obcych lub organizacji mi臋dzynarodowych; grunty pod wodami powierzchniowymi p艂yn膮cymi, z wyj膮tkiem grunt贸w pod wodami jezior lub zbiornik贸w sztucznych; grunty pod morskimi wodami wewn臋trznymi; nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci zaj臋te na potrzeby organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego, w tym urz臋d贸w gmin, starostw powiatowych, urz臋d贸w zwi膮zk贸w metropolitalnych i urz臋d贸w marsza艂kowskich; grunty zaj臋te pod pasy drogowe dr贸g publicznych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo艣ci nie podlegaj膮 r贸wnie偶 nieruchomo艣ci stanowi膮ce w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, kt贸re wchodz膮 w sk艂ad Zasobu Nieruchomo艣ci.

Podatnikami podatku od nieruchomo艣ci s膮 osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym sp贸艂ki nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, b臋d膮ce:

 • w艂a艣cicielami nieruchomo艣ci lub obiekt贸w budowlanych, podlegaj膮cych opodatkowaniu;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomo艣ci lub obiekt贸w budowlanych;
 • u偶ytkownikami wieczystymi grunt贸w;
 • posiadaczami nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci albo obiekt贸w budowlanych lub ich cz臋艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa lub jednostki samorz膮du terytorialnego, je偶eli posiadanie: wynika z umowy zawartej z w艂a艣cicielem, Krajowym O艣rodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytu艂u prawnego, z wyj膮tkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowi膮cych odr臋bnych nieruchomo艣ci, oraz co do zasady je艣li jest to posiadanie bez tytu艂u prawnego.

Je偶eli nieruchomo艣膰 lub obiekt budowlany stanowi wsp贸艂w艂asno艣膰 lub znajduje si臋 w posiadaniu dw贸ch lub wi臋cej podmiot贸w, to stanowi odr臋bny przedmiot opodatkowania, a obowi膮zek podatkowy od nieruchomo艣ci lub obiektu budowlanego ci膮偶y solidarnie na wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicielach lub posiadaczach. Odpowiedzialno艣膰 solidarna oznacza, 偶e je偶eli jeden ze wsp贸艂w艂a艣cicieli ureguluje zobowi膮zanie podatkowe, to zwalnia tym samym pozosta艂ych zobowi膮zanych z jego uregulowania do wysoko艣ci, w jakiej zrobi艂 to sam.

W przypadku podatku od nieruchomo艣ci, podstaw臋 opodatkowania stanowi:

 • dla grunt贸w - powierzchnia;
 • dla budynk贸w lub ich cz臋艣ci - powierzchnia u偶ytkowa;
 • dla budowli lub ich cz臋艣ci zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej co do zasady - warto艣膰, o kt贸rej mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzie艅 1 stycznia roku podatkowego, stanowi膮ca podstaw臋 obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli ca艂kowicie zamortyzowanych - ich warto艣膰 z dnia 1 stycznia roku, w kt贸rym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wysoko艣膰 stawek podatku od nieruchomo艣ci

Rada gminy, w drodze uchwa艂y, okre艣la wysoko艣膰 stawek podatku od nieruchomo艣ci, z tym 偶e stawki nie mog膮 przekroczy膰 rocznie od grunt贸w:

 • zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, bez wzgl臋du na spos贸b zakwalifikowania w ewidencji grunt贸w i budynk贸w - 1,34 z艂 4 聽od 1 m2 powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stoj膮cymi lub wodami powierzchniowymi p艂yn膮cymi jezior i zbiornik贸w sztucznych - 6,66 z艂 5 聽od 1 ha powierzchni;
 • pozosta艂ych, w tym zaj臋tych na prowadzenie odp艂atnej statutowej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego przez organizacje po偶ytku publicznego - 0,71 z艂 6 聽od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych obj臋tych obszarem rewitalizacji i po艂o偶onych na terenach, dla kt贸rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow臋 mieszkaniow膮, us艂ugow膮 albo zabudow臋 o przeznaczeniu mieszanym obejmuj膮cym wy艂膮cznie te rodzaje zabudowy, je偶eli od dnia wej艣cia w 偶ycie tego planu w odniesieniu do tych grunt贸w up艂yn膮艂 okres 4 lat, a w tym czasie nie zako艅czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 z艂 7 聽od 1 m2 powierzchni;

Stawki od budynk贸w lub ich cz臋艣ci nie mog膮 przekroczy膰 w zale偶no艣ci od rodzaj贸w budynk贸w:

 • mieszkalnych - 1,15 z艂 8 聽od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
 • zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz od budynk贸w mieszkalnych lub ich cz臋艣ci zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej - 33,10 z艂 9 聽od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
 • zaj臋tych na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia艂em siewnym - 15,50 z艂 10 聽od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
 • zwi膮zanych z udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych w rozumieniu przepis贸w o dzia艂alno艣ci leczniczej, zaj臋tych przez podmioty udzielaj膮ce tych 艣wiadcze艅 - 6,76 z艂 11 聽od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej,
 • pozosta艂ych, w tym zaj臋tych na prowadzenie odp艂atnej statutowej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego przez organizacje po偶ytku publicznego - 11,17 z艂 12 聽od 1 m2 powierzchni u偶ytkowej;

Natomiast stawki od budowli nie mog膮 przekroczy膰 2% ich warto艣ci wskazanej wed艂ug okre艣lonych ustaw膮 zasad.

Przy okre艣laniu wysoko艣ci stawek rada gminy mo偶e r贸偶nicowa膰 ich wysoko艣膰 dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w przedmiot贸w opodatkowania, uwzgl臋dniaj膮c w szczeg贸lno艣ci lokalizacj臋, rodzaj prowadzonej dzia艂alno艣ci, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i spos贸b wykorzystywania gruntu. Rada gminy mo偶e r贸偶nicowa膰 ich wysoko艣膰 dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w przedmiot贸w opodatkowania, uwzgl臋dniaj膮c w szczeg贸lno艣ci lokalizacj臋, spos贸b wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynk贸w, a tak偶e mo偶e r贸偶nicowa膰 wysoko艣膰 stawek dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w przedmiot贸w opodatkowania, uwzgl臋dniaj膮c w szczeg贸lno艣ci rodzaj prowadzonej dzia艂alno艣ci.

Obowi膮zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym powsta艂y okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce powstanie tego obowi膮zku. Czyli na przyk艂ad 鈥 dla nowego w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci - od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym zawarta zosta艂a umowa sprzeda偶y nieruchomo艣ci.

Podatek katastralny a podatek od nieruchomo艣ci

Zar贸wno podatek katastralny jak i podatek od nieruchomo艣ci to daniny publiczne nale偶ne od nieruchomo艣ci. Podatek od nieruchomo艣ci funkcjonuje w Polsce, natomiast podatek katastralny 鈥 nie. Wyst臋puje on w innych krajach. Zasadnicz膮 r贸偶nic膮 pomi臋dzy tymi dwoma rodzajami podatku jest spos贸b, w jaki okre艣la si臋 wysoko艣膰 stawki podatku. W przypadku podatku od nieruchomo艣ci stosuje si臋 w Polsce wy偶ej okre艣lone regulacje prawne, czyli w og贸lno艣ci wysoko艣膰 stawki podatku jest uzale偶niona od r贸偶nych czynnik贸w, na przyk艂ad rodzaju nieruchomo艣ci oraz ich przeznaczenia. W przypadku podatku katastralnego, jego wysoko艣膰 jest okre艣lana co do zasady w zale偶no艣ci od jednego czynnika 鈥 warto艣ci nieruchomo艣ci.

Przede wszystkim w przypadku podatku od nieruchomo艣ci stawka wyliczana jest w oparciu o聽powierzchni臋 nieruchomo艣ci, a dla podatku katastralnego 鈥 od warto艣ci nieruchomo艣ci. Oznacza to, 偶e w przypadku podatku od nieruchomo艣ci, dla wysoko艣ci daniny publicznej nie ma znaczenia stan nieruchomo艣ci, poczynione remonty albo jej lokalizacja.

Podatek katastralny w og贸lnym rozrachunku b臋dzie co do zasady podatkiem kwotowo wy偶szym ni偶 znany i stosowany w Polsce podatek od nieruchomo艣ci.

Gdzie naliczany jest podatek katastralny

Podatek katastralny zosta艂 wprowadzany na przyk艂ad w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Belgia, Hiszpania, Szwecja, 艁otwa, Niemcy.

Zasady naliczania podatku katastralnego

Wysoko艣膰 tego podatku mo偶e ulega膰 zmianie w zale偶no艣ci od aktualnej warto艣ci nieruchomo艣ci. Oznacza to, 偶e okre艣lenie jego wysoko艣ci nie jest 艂atwe, a w szacowaniu warto艣ci nieruchomo艣ci w danym roku mog膮 by膰 przydatne opinie bieg艂ych z zakresu szacowania nieruchomo艣ci. Warto艣膰 budynku zale偶y mi臋dzy innymi od jego stanu technicznego, lokalizacji, roku jego wybudowania. Mechanizm naliczania podatku katastralnego r贸偶ni膮 si臋 nieco w poszczeg贸lnych krajach. Wysoko艣膰 co do zasady oscyluje w granicach 0,5% - 2% warto艣ci nieruchomo艣ci. W niekt贸rych krajach z odprowadzania podatku s膮 zwolnione pewne grupy spo艂eczne na przyk艂ad osoby starsze czy studenci.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin