Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach
艢rednia 4.13/5 na podstawie 23 opinii.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach w skr贸cie okre艣lany jest jako ZSIN. Jest to zesp贸艂 rozwi膮za艅 prawno-organizacyjnych, kt贸ry gromadzi dane dotycz膮ce nieruchomo艣ci dost臋pne w r贸偶nych rejestrach publicznych.

Czym jest Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach mo偶na okre艣li膰 jako zesp贸艂 rozwi膮za艅 prawno-organizacyjnych, kt贸ry gromadzi dane dotycz膮ce nieruchomo艣ci dost臋pne w r贸偶nych rejestrach publicznych. Inaczej m贸wi膮c jest to pewnego rodzaju centralny rejestr albo nadrejestr, kt贸ry gromadzi wszelkie mo偶liwe informacje dotycz膮ce nieruchomo艣ci, znajduj膮ce si臋 w innych rejestrach publicznych. ZSIN, jak sama nazwa wskazuje, integruje te dane w jeden system.

Pozwala on w szczeg贸lno艣ci na gromadzenie og贸lnych danych pa艅stwowych, dotycz膮cych nie tylko samych nieruchomo艣ci, ale r贸wnie偶 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, prowadzenie statystyk, dokonywanie weryfikacji tych danych oraz ich analizy.

System pozwala na przechowywanie i integrowanie wszystkich najwa偶niejszych danych zwi膮zanych z nieruchomo艣ciami i ich w艂a艣cicielami, w tym danych takich jak na przyk艂ad informacje o zmianie zameldowania, zmianie nazwiska, o zgonie w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci. Dane, dzi臋ki ZSIN, przekazywane s膮 pomi臋dzy systemami, tj. nie tylko do ZSIN, ale r贸wnie偶 ZSIN przekazuje pozyskane dane do innych rejestr贸w publicznych, na przyk艂ad do organ贸w podatkowych.

Podstawa prawa

Podstaw臋 prawn膮 funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo艣ciach stanowi art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporz膮dzenie wykonawcze, tj. Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie聽zintegrowanego systemu informacji聽o聽nieruchomo艣ciach.

Kto prowadzi ZSIN

G艂贸wny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomo艣ciach, b臋d膮cy systemem teleinformatycznym.

Robi to we wsp贸艂pracy z wieloma jednostkami, czyli ze starostami, wojewodami i marsza艂kami wojew贸dztw oraz Ministrem Sprawiedliwo艣ci, ministrem w艂a艣ciwym do spraw informatyzacji, ministrem w艂a艣ciwym do spraw wewn臋trznych, ministrem w艂a艣ciwym do spraw finans贸w publicznych, ministrem w艂a艣ciwym do spraw 艣rodowiska, ministrem w艂a艣ciwym do spraw klimatu, Prezesem G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsp贸艂praca z G艂贸wnym Geodet膮 Kraju dotyczy tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego, w tym dost臋pu na potrzeby tego systemu do odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych.

Komu udost臋pniane s膮 dane z ZSIN

Zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne dane z ZSIN podlegaj膮 nieodp艂atnemu udost臋pnianiu organom administracji w zakresie niezb臋dnym do realizacji przez nie zada艅 publicznych, a tak偶e podmiotowi publicznemu albo podmiotowi nieb臋d膮cemu podmiotem publicznym, realizuj膮cym zadania publiczne na podstawie odr臋bnych przepis贸w albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Oznacza to, 偶e nie jest mo偶liwe korzystanie z ZSIN na u偶ytek osobisty.

Co umo偶liwia Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach

System informatyczny obejmuj膮cy Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach ma umo偶liwia膰 w szczeg贸lno艣ci:

 • prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • monitorowanie w skali poszczeg贸lnych wojew贸dztw oraz ca艂ego kraju sp贸jno艣ci i jako艣ci zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • wymian臋 danych w formie dokument贸w elektronicznych mi臋dzy ewidencj膮 grunt贸w i budynk贸w a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: ksi臋ga wieczysta, pa艅stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzia艂贸w terytorialnych kraju, krajowy rejestr urz臋dowy podzia艂u terytorialnego kraju, krajowy rejestr urz臋dowy podmiot贸w gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producent贸w, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk贸w o przyznanie p艂atno艣ci, w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia tych rejestr贸w publicznych, a tak偶e przekazywanie w formie dokument贸w elektronicznych zawiadomie艅 o zmianach danych, dokonywanych w poszczeg贸lnych rejestrach publicznych, maj膮cych znaczenie dla innych rejestr贸w publicznych w艂膮czonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo艣ciach;
 • dokonywanie przez s膮dy prowadz膮ce ksi臋gi wieczyste sprawdze艅, o kt贸rych mowa w art. 6268 搂 4 Kodeksu post臋powania cywilnego;
 • weryfikacj臋 zgodno艣ci danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w z danymi zawartymi w: ksi臋gach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludno艣ci, krajowym rejestrze urz臋dowym podmiot贸w gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urz臋dowym podzia艂u terytorialnego kraju, a tak偶e pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • udost臋pnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizuj膮cym zadania publiczne na podstawie odr臋bnych przepis贸w albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w niezb臋dnych do realizacji przez te podmioty zada艅 publicznych;
 • przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w obejmuj膮cych obszary wi臋ksze ni偶 jeden powiat.

Rozporz膮dzenie w sprawie聽zintegrowanego systemu informacji聽o聽nieruchomo艣ciach

Rozporz膮dzenie wykonawcze w sprawie ZSIN, czyli Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie聽zintegrowanego systemu informacji聽o聽nieruchomo艣ciach okre艣la spos贸b, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo艣ciach oraz tre艣膰, form臋 i spos贸b przekazywania zawiadomie艅. Rozporz膮dzenie w swojej tre艣ci uwzgl臋dnia stan informatyzacji poszczeg贸lnych rejestr贸w oraz ma na wzgl臋dzie usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego pa艅stwa dotycz膮cego nieruchomo艣ci poprzez:

 • tworzenie rozwi膮za艅 umo偶liwiaj膮cych zapewnienie sp贸jno艣ci i aktualno艣ci danych dotycz膮cych nieruchomo艣ci, zawartych w r贸偶nych rejestrach publicznych,
 • automatyzacj臋 proces贸w ich aktualizacji, a tak偶e
 • jak najszersze wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do cel贸w publicznych.

Spos贸b, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN

ZSIN tworzy si臋 na podstawie kopii zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w. System sk艂ada si臋 z centralnego repozytorium kopii zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w, portalu ZSIN oraz narz臋dzi komunikacyjnych s艂u偶膮cych wymianie informacji mi臋dzy rejestrami w艂膮czonymi do ZSIN.

Schemat architektury ZSIN okre艣la za艂膮cznik nr 1 do rozporz膮dzenia. W du偶ym uproszczeniu stanowi on o tym, 偶e do ZSIN sp艂ywaj膮 dane z lokalnych system贸w Ewidencji Grunt贸w i Budynk贸w, a z drugiej strony dane z zewn臋trznych system贸w dziedzinowych, takich jak:

 • Centralna Baza Danych Ksi膮g Wieczystych,
 • Z lokalnych wydzia艂贸w Ksi膮g Wieczystych,
 • PESEL
 • REGON
 • Inne systemy.

Te dane wprowadzane do ZSIN s膮 nast臋pnie reprodukowane w formie Repozytorium danych Ewidencji Grunt贸w i Budynk贸w oraz Portalu ZSIN.

Centralne repozytorium kopii danych EGiB prowadzi si臋 na podstawie przekazywanych przez starost贸w albo prezydent贸w miast na prawach powiatu kopii zbior贸w danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz na podstawie danych udost臋pnianych za pomoc膮 us艂ug sieciowych.

Kopie aktualnych zbior贸w danych s膮 przekazywane do ZSIN co najmniej raz w roku, przy czym pierwsze przekazanie kopii zbior贸w danych w danym roku nast臋puje w terminie do dnia 31 stycznia.

ZSIN umo偶liwia pobieranie zintegrowanych danych z powiatowych baz danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w, w okre艣lonym zakresie informacyjnym, za pomoc膮 us艂ugi pobierania.

Portal ZSIN zapewnia u偶ytkownikom prezentacj臋 zintegrowanych danych z powiatowych baz danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w oraz narz臋dzia do podstawowych analiz tych danych.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach a ksi臋gi wieczyste

System teleinformatyczny do prowadzenia ksi膮g wieczystych komunikuje si臋 z ZSIN za pomoc膮 oprogramowania interfejsowego w celu realizacji w szczeg贸lno艣ci takich operacji jak:

 • generowanie zawiadomie艅 o nowych wpisach w dzia艂ach pierwszym i drugim ksi臋gi wieczystej, czyli zawieraj膮cych dane dotycz膮ce oznaczenia nieruchomo艣ci oraz w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, a tak偶e przekazywanie tych zawiadomie艅, w postaci dokument贸w elektronicznych, do w艂a艣ciwego podmiotu przekazuj膮cego za po艣rednictwem ZSIN;
 • odbi贸r, w postaci dokument贸w elektronicznych, zawiadomie艅 o zmianach danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w wraz z wymaganymi za艂膮cznikami;
 • dokonywanie sprawdzenia, o kt贸rym mowa w art. 6268 搂 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post臋powania cywilnego, czyli w sytuacji, w kt贸rej s膮d rozpoznaj膮c wniosek o zmian臋 oznaczenia nieruchomo艣ci w ksi臋dze wieczystej, ma obowi膮zek dokonania z urz臋du sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w ksi臋dze wieczystej oznaczenia nieruchomo艣ci z danymi katastru nieruchomo艣ci, chyba 偶e istniej膮 przeszkody faktyczne uniemo偶liwiaj膮ce dokonanie takiego sprawdzenia;
 • udost臋pnianie danych zawartych w ksi臋gach wieczystych w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia ewidencji grunt贸w i budynk贸w, w tym weryfikacji zgodno艣ci jej danych z danymi zawartymi w ksi臋gach wieczystych.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach a rejestr PESEL

Rejestr PESEL komunikuje si臋 z ZSIN za pomoc膮 oprogramowania interfejsowego w celu w szczeg贸lno艣ci:

 • generowania i przekazywania zawiadomie艅 o zmianach dokonanych w rejestrze PESEL, dotycz膮cych os贸b fizycznych wykazanych w centralnym repozytorium kopii danych EGiB, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodzic贸w, adresu zameldowania na pobyt sta艂y, numeru PESEL, a tak偶e informacji o zgonie tych os贸b;
 • udost臋pniania danych z rejestru PESEL w zakresie niezb臋dnym do weryfikacji podmiot贸w ewidencji grunt贸w i budynk贸w.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach a REGON

REGON komunikuje si臋 z ZSIN w szczeg贸lno艣ci w celu udost臋pniania danych dotycz膮cych nazw os贸b prawnych i jednostek organizacyjnych oraz ich siedzib, a tak偶e numeru identyfikacyjnego REGON.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach a pozosta艂e systemy

Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji grunt贸w i budynk贸w wykorzystywane s膮 do:

 • przekazywania danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w do ZSIN;
 • generowania zawiadomie艅 o zmianach danych dokonanych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w do s膮d贸w prowadz膮cych ksi臋gi wieczyste i przekazywania tych zawiadomie艅, w postaci dokument贸w elektronicznych, wraz z wymaganymi za艂膮cznikami do ZSIN;
 • generowania zawiadomie艅 o zmianach danych dokonanych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w do organ贸w podatkowych w艂a艣ciwych w sprawach podatku od nieruchomo艣ci, podatku rolnego oraz podatku le艣nego i przekazywania tych zawiadomie艅, w postaci dokument贸w elektronicznych do ZSIN;
 • odbioru zawiadomie艅, w postaci dokument贸w elektronicznych, o nowych wpisach w ksi臋dze wieczystej oraz zmianach danych uwidocznionych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, przekazywanych przez rejestr PESEL, dotycz膮cych os贸b fizycznych w celu mi臋dzy innymi wykorzystywania tych zawiadomie艅 w procesie aktualizacji bazy ewidencji grunt贸w i budynk贸w;
 • wyszukiwania, przegl膮dania i pobierania danych zawartych w innych rejestrach w艂膮czonych do ZSIN.

Inne systemy, kt贸re zosta艂y ju偶 w艂膮czone do ZSIN albo planuje si臋 ich w艂膮czenie to w szczeg贸lno艣ci, ale nie wy艂膮cznie, serwis tematyczny 艣rednich cen transakcyjnych nieruchomo艣ci, oparty na danych z rejestru cen i warto艣ci nieruchomo艣ci, zbiory danych centralnej bazy danych o zabytkach, centralny rejestr form ochrony przyrody, ewidencja miejscowo艣ci, ulic i adres贸w, zestandaryzowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo艣ciach nie tylko pozyskuje informacje z najwi臋kszych rejestr贸w publicznych dotycz膮cych nieruchomo艣ci oraz ich w艂a艣cicieli, ale tak偶e przekazuje pozyskane informacje pomi臋dzy systemami.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin