Co możesz załatwić u notariusza

W kancelarii notarialnej przeprowadza się wiele czynności notarialnych. A sam urząd notariusza, daje rękojmię wiary publicznej, a także dba o prawidłowość sporządzonych umów lub oświadczeń.

Notariusz jest prawnikiem, który dzięki swoim uprawnieniom i umiejętnościom zapobiega sporom prawnym pomiędzy stronami.

U notariusza zazwyczaj przeprowadza się czynności mające na celu zawarcie umów, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości rolnych, umowa deweloperska itd. Umowy te, sporządza się w formie aktów notarialnych.

W kancelarii notarialnej sporządza się także: akty poświadczenia dziedziczenia, różnego rodzaju oświadczenia np. oświadczenie o odrzuceniu spadku lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji, protokoły, wypisy i odpisy aktów notarialnych, kopie dokumentów notarialnie poświadczone.

Na żądanie stron, notariusz może sporządzić także projekt aktu notarialnego.

Innymi, dość mało znanymi czynnościami, które dokonuje notariusz są: przyjęcie pieniędzy lub dokumentów do depozytu, protesty weksli i czeków.

W formie aktu notarialnego, przygotowuje się: pełnomocnictwa do dokonania czynności, takich jak sprzedaż lub nabycie nieruchomości, umowy zobowiązujące do przeniesienia lub przenoszące prawo własności nieruchomości, umowy o dział spadku obejmujące nieruchomości, umowy spółek lub umowy majątkowe małżeńskie.

Co ważne, notariusz może wykonywać swoje czynności poza siedzibą kancelarii. W przypadku, gdy stan zdrowia lub sytuacja życiowa jednej ze strony wymaga, aby czynność była przeprowadzona w innym miejscu, notariusz ma prawo dokonać tych czynności poza kancelarią. Często takimi wyjazdami wiążą się walne zgromadzenia akcjonariuszy, czynności prawne spółek lub umowy podpisywane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów.

Payu Dotpay