Co to jest odwr贸cona hipoteka

Co to jest odwr贸cona hipoteka
艢rednia 3.95/5 na podstawie 80 opinii.

Odwr贸cony kredyt hipoteczny zwany potocznie odwr贸con膮 hipotek膮 ustanawiany jest w drodze umowy banku z聽kredytobiorc膮. Pozwala na pozyskanie 艣rodk贸w finansowych przez kredytobiorc臋 w zamian za ustanowienie odpowiednich zabezpiecze艅 na nieruchomo艣ci na rzecz banku. Instytucja ta zosta艂a wprowadzona przez polskiego ustawodawc臋 w 2014 roku.

Zagadnienie odwr贸conej hipoteki reguluje ustawa z dnia 23 pa藕dziernika 2014 roku o聽odwr贸conym kredycie hipotecznym. Okre艣la ona zasady i tryb zawierania umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego, prawa i obowi膮zki stron oraz zasady rozliczenia zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z tej umowy.

Strony w umowie odwr贸conego kredytu hipotecznego

Umowa o odwr贸con膮 hipotek臋 zawierana jest mi臋dzy kredytobiorc膮 a bankiem. Kredytobiorc膮 mo偶e by膰 osoba fizyczna, kt贸ra jest w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci lub kt贸rej przys艂uguje sp贸艂dzielcze w艂asno艣ciowe prawo do lokalu albo prawo u偶ytkowania wieczystego. Nie tylko w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci mo偶e zawrze膰 z bankiem umow臋 odwr贸conego kredytu hipotecznego. Kredytobiorc膮 mo偶e by膰 tak偶e osoba fizyczna, kt贸ra jest wsp贸艂w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci lub kt贸rej przys艂uguje udzia艂 w sp贸艂dzielczym w艂asno艣ciowym prawie do lokalu lub w prawie u偶ytkowania wieczystego.

Przez bank natomiast nale偶y rozumie膰 r贸wnie偶 oddzia艂 banku zagranicznego, oddzia艂 instytucji kredytowej lub instytucj臋 kredytow膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 transgraniczn膮 w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.

Istota umowy o odwr贸con膮 hipotek臋

Najpro艣ciej rzecz ujmuj膮c, w umowie odwr贸conego kredytu hipotecznego bank udziela kredytobiorcy swoistej po偶yczki i wyp艂aca mu okre艣lon膮 sum臋 pieni臋dzy w聽zamian za przeniesienie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci na bank albo ustanowienie hipoteki na rzecz banku.

Przez umow臋 odwr贸conego kredytu hipotecznego bank zobowi膮zuje si臋 odda膰 do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony okre艣lon膮 sum臋 艣rodk贸w pieni臋偶nych, kt贸rych sp艂ata nast膮pi po 艣mierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowi膮zuje si臋 do ustanowienia zabezpieczenia sp艂aty tej sumy wraz z nale偶nymi odsetkami oraz innymi kosztami. Elementami zasadniczymi w umowie kredytu hipotecznego s膮 wi臋c: zobowi膮zanie banku do wyp艂aty okre艣lonej kwoty 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rzecz kredytobiorcy; zobowi膮zanie kredytobiorcy do sp艂aty wyp艂aconych 艣rodk贸w pieni臋偶nych wraz z odsetkami oraz ewentualnymi innymi kosztami; sp艂ata po 艣mierci kredytobiorcy oraz zobowi膮zanie kredytobiorcy do ustanowienia okre艣lonego zabezpieczenia odwr贸conego kredytu hipotecznego.

Zabezpieczenie wierzytelno艣ci banku

W umowie odwr贸conego kredytu hipotecznego kredytobiorca zobowi膮zuje si臋 do ustanowienia okre艣lonego zabezpieczenia odwr贸conego kredytu hipotecznego: hipoteki oraz roszczenia o聽przeniesienie przedmiotu zabezpieczenia do maj膮tku banku.

Co za tym idzie, wierzytelno艣膰 banku wynikaj膮ca z umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego mo偶e by膰 zabezpieczona na dwa sposoby: przez ustanowienie hipoteki na nieruchomo艣ci lub sp贸艂dzielczym w艂asno艣ciowym prawie do lokalu albo prawie u偶ytkowania wieczystego, a tak偶e poprzez ujawnienie w ksi臋dze wieczystej roszczenia o przeniesienie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci lub sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu albo prawa u偶ytkowania wieczystego.

W przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz banku na zabezpieczenie wierzytelno艣ci z umowy, po z艂o偶eniu odpowiedniego wniosku do s膮du, wpis hipoteki pojawi si臋 w ksi臋dze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomo艣ci. Oznacza to, 偶e odnajduj膮c ksi臋g臋 za pomoc膮 wyszukiwarki ksi膮g wieczystych, po otwarciu jej tre艣ci w dziale IV, widnie膰 b臋dzie informacja o hipotece, jej wysoko艣ci oraz dane wierzyciela hipotecznego, kt贸rym jest bank.

Kwota przeznaczona dla kredytobiorcy

Dla zachowania wa偶no艣ci umowy o odwr贸con膮 hipotek臋, nale偶y w jej tre艣ci okre艣li膰 sum臋 kredytu udost臋pnion膮 kredytobiorcy. Mo偶na to zrobi膰 kwotowo albo przez podanie podstaw do jej ustalenia.

Kwota przeznaczona dla kredytobiorcy jest ustalana w oparciu o warto艣膰 rynkow膮 nieruchomo艣ci, sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu albo prawa u偶ytkowania wieczystego.

Wyp艂ata tych 艣rodk贸w nast臋puje jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysoko艣ci okre艣lonych w umowie odwr贸conego kredytu hipotecznego i najd艂u偶ej do dnia 艣mierci kredytobiorcy. Kredytobiorca mo偶e dowolnie dysponowa膰 wyp艂aconymi 艣rodkami oraz mieszka膰 w nieruchomo艣ci, natomiast po jego 艣mierci bank nabywa w艂asno艣膰 nieruchomo艣ci.

Zasady i tryb zawierania umowy o odwr贸con膮 hipotek臋

Umowa o odwr贸cony kredyt hipoteczny zawierana jest w formie pisemnej. Bank, przed zawarciem umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego, dokonuje oceny stanu i historii zobowi膮za艅 kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomo艣ci lub lokalu, a kredytobiorca jest obowi膮zany do przedstawienia, na 偶膮danie banku, dokument贸w i informacji niezb臋dnych do dokonania tej oceny.

Tre艣膰 umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego

Umowa odwr贸conego kredytu hipotecznego okre艣la w szczeg贸lno艣ci: strony umowy; kwot臋 odwr贸conego kredytu hipotecznego; rynkow膮 warto艣膰 nieruchomo艣ci lub lokalu; stosunek kwoty odwr贸conego kredytu hipotecznego do rynkowej warto艣ci nieruchomo艣ci lub lokalu; termin, wysoko艣膰 i spos贸b wyp艂aty kwoty odwr贸conego kredytu hipotecznego; spos贸b zabezpieczenia wierzytelno艣ci banku; stron臋 umowy zobowi膮zan膮 do poniesienia kosztu wyceny nieruchomo艣ci lub lokalu oraz kosztu monitorowania ich warto艣ci.

Poza tym umowa okre艣la spos贸b ustalenia wysoko艣ci oprocentowania, wysoko艣膰 oprocentowania i warunki jego zmiany, a tak偶e wysoko艣膰 i spos贸b p艂atno艣ci innych koszt贸w, w tym kosztu wykonywania przez bank upowa偶nienia, kosztu monitorowania warto艣ci nieruchomo艣ci lub lokalu oraz warunki, na jakich koszty te mog膮 ulega膰 zmianie; obowi膮zki kredytobiorcy oraz skutki ich niewykonywania przez kredytobiorc臋, w szczeg贸lno艣ci prawo do 偶膮dania przez bank udzielenia mu upowa偶nienia do wykonania tych obowi膮zk贸w oraz cz臋stotliwo艣膰 i spos贸b monitorowania warto艣ci nieruchomo艣ci lub lokalu.

Umowa wskazuje oczywi艣cie prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odst膮pienia od umowy wraz z okre艣leniem wysoko艣ci odsetek za miniony okres, prawo do przedterminowej sp艂aty odwr贸conego kredytu hipotecznego oraz inne uprawnienia.

Dodatkowo umowa reguluje warunki wypowiedzenia, zasady i termin rozliczenia umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego oraz wskazuje osoby do kontaktu po 艣mierci kredytobiorcy.

Do umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego bank do艂膮cza wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy. Zmiana umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego jest bezp艂atna w zakresie wskazania osoby do kontaktu po 艣mierci kredytobiorcy, a w pozosta艂y zakresie p艂atna zgodnie z taryfami banku.

Prawa i obowi膮zki kredytobiorcy

Przed zawarciem umowy bank dokonuje oceny stanu i historii zobowi膮za艅 kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomo艣ci lub lokalu, a kredytobiorca jest obowi膮zany do przedstawienia, na 偶膮danie banku, dokument贸w i informacji niezb臋dnych do dokonania tej oceny.

W umowie odwr贸conego kredytu hipotecznego kredytobiorca mo偶e zobowi膮za膰 si臋 do niezbywania w艂asno艣ci nieruchomo艣ci lub prawa, stanowi膮cych zabezpieczenie odwr贸conego kredytu hipotecznego, bez zgody banku.

W okresie trwania umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego kredytobiorca jest zobowi膮zany w odniesieniu do nieruchomo艣ci lub lokalu: posiada膰 ubezpieczenie tej nieruchomo艣ci lub tego lokalu od zdarze艅 losowych, je偶eli jest wymagane przez bank; utrzymywa膰 nieruchomo艣膰 lub lokal w stanie niepogorszonym, z uwzgl臋dnieniem zwyk艂ego u偶ywania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczeg贸lno艣ci dokonywa膰 bie偶膮cych napraw i remont贸w; terminowo uiszcza膰 podatki i obowi膮zkowe op艂aty zwi膮zane z korzystaniem z tej nieruchomo艣ci lub tego lokalu.

Je偶eli chodzi o uprawnienia kredytobiorcy mo偶e on z nich skorzysta膰, gdy bank nie wykonuje obowi膮zku, polegaj膮cego na dostarczeniu kredytobiorcy formularza informacyjnego zawieraj膮cego informacje o ofercie odwr贸conego kredytu hipotecznego, w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie kr贸tszym ni偶 czterna艣cie dni przed zawarciem umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego, a tak偶e w przypadku, gdy bank sporz膮dza umow臋 odwr贸conego kredytu hipotecznego niezgodnie z wymogami ustawowymi. Kredytobiorca mo偶e w贸wczas z艂o偶y膰 bankowi pisemne o艣wiadczenie o skorzystaniu z jednego z uprawnie艅. Dost臋pne dla kredytobiorcy uprawnienia to: 偶膮danie od banku zap艂aty dziesi膮tej cz臋艣ci odsetek i innych koszt贸w nale偶nych od wyp艂aconej cz臋艣ci odwr贸conego kredytu hipotecznego albo wypowiedzenie umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego i sp艂acenie ca艂kowitej kwot臋 do zap艂aty bez dziesi膮tej cz臋艣ci odsetek i innych koszt贸w.

Rozwi膮zanie umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego

Kredytobiorca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 odwr贸conego kredytu hipotecznego w ka偶dym czasie. Musi natomiast zachowa膰 termin wypowiedzenia wynosz膮cy trzydzie艣ci dni.

Kredytobiorca mo偶e bez podania przyczyny odst膮pi膰 od umowy odwr贸conego kredytu hipotecznego, w terminie trzydziestu dni od dnia jej zawarcia. Nale偶y w tym celu wys艂a膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy do banku za po艣rednictwem poczty polskiej albo osobi艣cie w banku pod wskazanym adresem. Kredytobiorca nie ponosi w贸wczas koszt贸w zwi膮zanych z聽odst膮pieniem od umowy, z wyj膮tkiem niepodlegaj膮cych zwrotowi op艂at lub ich cz臋艣ci poniesionych przez bank na rzecz organ贸w administracji pa艅stwowej lub s膮d贸w.

Kredytobiorca po odst膮pieniu zwraca bankowi wyp艂acon膮 kwot臋 odwr贸conego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami nale偶nymi do dnia odst膮pienia od umowy. Powinno to nast膮pi膰 najp贸藕niej w terminie trzydziestu dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

Dodatkowo kredytobiorca ma prawo w ka偶dym czasie do sp艂aty ca艂kowitej kwoty do zap艂aty lub jej cz臋艣ci. Bank nie pobiera w贸wczas prowizji.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin