Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych i w jakim zakresie

Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych i w jakim zakresie
Średnia 4.06/5 na podstawie 225 opinii.

Każda osoba fizyczna, która dysponuje numerem księgi wieczystej może przeglądać jej treść w systemie teleinformatycznym w Internecie pod adresem www.ekw.ms.gov.pl. W celu zapoznania się z treścią danej księgi wieczystej nie trzeba spełniać żadnych warunków, a w szczególności nie trzeba legitymować się interesem prawnym, uzasadniającym potrzebę zaznajomienia się z daną księgą wieczystą. Elektroniczne Księgi Wieczyste to rejestr powszechnie dostępny.

Zakres informacji dostępnych na stronie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych obejmuje treść aktualną księgi wieczystej, jak i treść zupełną, czyli uwzględniającą również wpisy już wykreślone (archiwalne). Przeglądanie treści księgi wieczystej w ten sposób jest bezpłatne. Co istotne, zainteresowany powinien znać numer księgi wieczystej, o której chce uzyskać informacje. Osoba fizyczna nie może przeszukać portalu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych kierując się innymi danymi niż numer księgi wieczystej, takimi jak adres nieruchomości albo dane właściciela nieruchomości.

Informacje zawarte w Elektronicznych Księgach Wieczystych obejmują cztery działy ksiąg wieczystych. W pierwszym z nich odnaleźć można dane dotyczące nieruchomości, takie jak jej adres i powierzchnię. W dziale drugim znajdują się dane dotyczące właściciela nieruchomości albo właścicieli nieruchomości. Dział trzeci zawiera informacje dotyczące praw osobistych i roszczeń związanych z nieruchomością, a w dziale czwartym odszukać można informacje o hipotekach. – Po więcej informacji na temat budowy księgi wieczystej zapraszamy TUTAJ

Niezależnie od powyższego, treść ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych mogą przeglądać inne podmioty wskazane w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (art. 364 ust. 8 ustawy z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece). Podmioty wymienione w przepisach mogą wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Zgoda taka może zostać wyrażona po każdorazowym złożeniu wniosku albo np. po złożeniu wniosku przez podmiot, który uprawniony jest do występowania w imieniu grupy (np. okręgowa izba notarialna w imieniu grupy notariuszy) i wówczas grupa ta uzyskuje zgodę bez konieczności składania nowego wniosku za każdym razem, gdy zamierza wyszukiwać księgi wieczyste.

Podmioty, które mogą otrzymać od Ministra Sprawiedliwości zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych to: sądy; prokuratura; minister właściwy do spraw wewnętrznych; organy celne; administracyjne organy egzekucyjne; organy podatkowe; komornicy sądowi; Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; Policja; Najwyższa Izba Kontroli; Straż Graniczna; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba Wywiadu Wojskowego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; notariusze; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Żandarmeria Wojskowa; Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Krajowy Zasób Nieruchomości.

W rezultacie wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie ksiąg wieczystych uprawnione podmioty uzyskują numery ksiąg wieczystych odnalezione po wprowadzeniu określonego kryterium wyszukiwania. Do możliwych kryteriów, pozwalających na wyszukanie ksiąg wieczystych w ten sposób, należą: oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego; oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej, a więc właściciela nieruchomości; numer dziennika księgi wieczystej; elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, oraz numer w repertorium ksiąg wieczystych. Wyżej wymieniony katalog jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że wskazane podmioty nie mogą wyszukać numeru księgi wieczystej po wpisaniu innych danych, takich, jak na przykład opis służebności związanej z daną nieruchomością lub wierzyciel hipoteczny. Opłata sądowa od wyszukania numeru księgi wieczystej w ten sposób wynosi 20 zł i jest ponoszona przez uprawnione podmioty (np. notariusza albo komornika sądowego).

Sposób funkcjonowania tego przepisu w praktyce dobrze obrazuje działanie komornika sądowego. Wykorzystując przyznane uprawnienia komornicy sądowi są w stanie w toku postępowania egzekucyjnego odnaleźć w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych wszystkie nieruchomości, w których dany dłużnik widnieje w dziale II księgi wieczystej utworzonej dla tej nieruchomości.

Co istotne, niezależnie od powyższych uprawnień, organy prowadzące kataster nieruchomości, a więc Państwowa Ewidencja Gruntów pod nadzorem starosty, może bezpłatnie pozyskiwać dane zawarte w dziale pierwszym (dane o nieruchomości) oraz w dziale drugim (dane o właścicielu bądź właścicielach nieruchomości) ksiąg wieczystych, bez prawa udostępniania ich osobom trzecim. Celem nadania takiego uprawnienia jest możliwość weryfikacji przez te organy zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych dla danej miejscowości, gminy lub powiatu.

Payu Blik Przelewy24 Mastercard Visa Bitcoin