Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r. niosła ze sobą znaczące zmiany dla użytkowników wieczystych. Miała ona bowiem na celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, które zabudowane były na cele mieszkaniowe w ich własność na rzecz właścicieli mieszczących się tam domów jednorodzinnych, lokali w budynkach wielorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych, które umożliwiają korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie o którym mowa miało być odpłatne. Przyszli właściciele zobowiązani zostali do uiszczania corocznej opłaty przez kolejne 20 lat w wysokości tożsamej do opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wyjątek od opłaty przekształceniowej

Wyjątek od zasady stanowi sytuacja, w której użytkownik wieczysty uiścił uprzednio jednorazowo, z góry wszelkie opłaty roczne za użytkowanie. Jednak w przypadku, w którym owy użytkownik odsprzedał sprawo użytkowania wieczystego, wówczas nabywca nie może skorzystać ze zwolnienia i ponownie musi uiścić opłatę przekształceniową. Do takiej sytuacji może dojść u m. in. spadkobierców użytkownika wieczystego, dziedziczących po nim grunt.

Prawo zabudowy

We wspomnianej ustawie z dnia 1 stycznia 2019 r. nie zostały uwzględnione osoby z prawem zabudowy. Jest to instytucja prawa cywilnego pochodząca z poprzedniego wieku. W większości przypadków z mocy prawa została ona zmieniona na użytkowanie wieczyste, jednak nie we wszystkich. Oba prawa są co do zasady równorzędne względem przepisów. W tym przypadku można mówić o luce prawnej ustawy. Sprawa została skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajął stanowisko konieczności uzupełnienia luki dla osób posiadających prawo zabudowy w identyczny sposób jak dla użytkowników wieczystych.

Wypowiedzenie opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostały wprowadzone nowe zmiany. Wprowadzono zasadę, która mówi o tym, że jeżeli postępowanie związane z aktualizacją opłaty rocznej dotyczącej użytkowania wieczystego zostało wszczęte po 5 października 2008 r. a wypowiedzenia wysokości opłat nie zostały doręczone wszystkim współużytkownikom wieczystym przed 1 stycznia 2019 r., to roczna opłata za przekszałcenie będzie równa tej, która obowiązywała przed aktualizacją. Jakie niesie to ze sobą skutki? Jako przykład podajmy budynek mieszkalny wielorodzinny. Jeżeli choćby jeden z właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku nie odebrał wypowiedzenia opłaty rocznej przed wskazaną datą, to wszystkim użytkownikom danego budynku przysługuje roczna opłata przekształceniowa równa wysokości opłaty rocznej przed aktualizacją.

Payu Dotpay